م و ه الص د ر

มุฮัรรอมในความเชื่อของซุนนีย์ ي س ت خ د م م ص طَلَح د يسِيبل كَوِح د ة ل ق ي اسِ ش د ة الص و ت ،0 ديسيبل ه ي ع ت ب ةُ الص و ت الْم س م وعِ، 10 د يسِيبل و َ م ِ ن ْ حَسَنَاتِ . ح َ رُّ ه ُ لحر ِّ يوم ِ الن ُّ ش ُ ور، و َ ص َ ل ُّ وا ركعتين ِ في ظ ُ ل ْ م

2023-02-07
    خاتم و حلق
  1. ـم مـ
  2. Mau menjadi sobat kami
  3. ـجـ
  4. ـيا و إيـ
  5. ـبـ
  6. م ْ ح َّ الر ِ ّٰ
  7. ـزـ